UNIVERSAL VALVE LOCKOUT LO-F34

UNIVERSAL VALVE LOCKOUT LO-F34

อุปกรณ์ล็อคสำหรับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วแบบมือบีบขนาดความกว้างของมือบีบไม่เกิน 40 มิล และหนาไม่เกิน 28 มิล สามารถล็อคไดัทั้งตำแหน่งเปิด และตำแหน่งปิดสินค้าเกี่ยวข้อง